مرور برچسب

دروغ هایی که به خودمان میگوییم

۶ دروغی که نباید دیگر به خودتان بگویید !!!

ما هر روز به خود دروغ می گوییم و این اجتناب ناپذیر است زیرا دروغ یکی از ابزارهای بسیاری است که روان ما برای کنار آمدن با استرس استفاده می کند. چه یک دروغ کوچک باشد که به خود انگیزه دهید بیشتر به ورزش بپردازید (فکر می کنم از این به…