مرور برچسب

اروغ زدن در خواب بیانگر چیست؟

تعبیر خواب آروغ زدن

تعبیر خواب آروغ زدن تعبیر خواب آروغ زدن بدین معناست که اگر بیند که درخواب آروغ برمی آورد، دلیل بود که سخنی بگوید که او را از آن حرمتی بود. تعبیر خواب ابن سیرین در باره آروغ زدن تعبیر خواب آروغ زدن بدین معناست که اگر دید که آروغ ترش و…