حکایت کوتاه و خواندنی ابوسعید در حمام!

حکایت کوتاه و خواندنی ابوسعید در حمام!

 

ابوسعید در حمام!

 

ابوسعيد ابوالخير با پيري در حمام بود. پير از گرماي دلکش و هواي خوش حمام فصلي تمام گفت. ابوسعيد گفت: مي داني چرا اين جايگاه خوش است؟ پير گفت: چون شيخي مثل تو در اين حمام است.

چون در اين حمام شيخي چون تو هست
خوش شد و خوش گشت و خوش آمد نشست

شيخ گفت: من جواب بهتري دارم. پير گفت: بگو که هرچه تو بگويي عين صواب است.

شيخ گفت: حمام از اين جهت خوش است که از مال دنيا فقط يک سطل و يک پارچه بيشتر نداري که آن هم عاريت حمامي است.

گفت حمامي است خوش از حد برون     کز متاع جمله دنياي دون
نيست جز سطل و ازاري(۱) با تو چيز      وانگهي آن هر دو نيست آن تو نيز

ازار: شلوار- لنگ حمام
منبع: مصيبت نامه عطار


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.