داستانک دعا کن گندمت آرد شود!

داستانک دعا کن گندمت آرد شود!

 

دعا کن گندمت آرد شود!

 

زاهدي کيسه اي گندم نزد آسيابان برد. آسيابان گندم او را در کنار ساير کيسه ها گذاشت تا به نوبت آرد کند.
زاهد گفت: «اگر گندم مرا زودتر آرد نکني دعا مي کنم خرت سنگ بشود».
آسيابان گفت: «تو که چنين مستجاب الدعوه هستي دعا کن گندمت آرد بشود.»


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.