حکایت چه وقت میتوان ازدواج پایدار کرد؟

حکایت چه وقت میتوان ازدواج پایدار کرد؟

 

چه وقت میتوان ازدواج پایدار کرد؟

 

دانایی را پرسیدند: چه وقت برای ازدواج پایدار مناسب است؟ دانا گفت: زمانی که شخص توانا شود! پرسیدند: توانا از لحاظ مالی؟ جواب داد: نی! گفتند: توانا از لحاظ جسمی؟ گفت: نی! پرسیدند: توانا از لحاظ فکری؟ …

جواب داد: نی! پرسیدند: خود بگو که ما را در این امر دیگر چیزی نیست!

دانا گفت: زمانی یک شخص می تواند ازدواج پایدار نماید که اگر تا دیروز نانی را به تنهایی می خورد امروز بتواند آن را با دیگری نصف نماید بدون آنکه اندکی از این مسئله ناراحت گردد!


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.