تعبیر خواب ابزار یراق

تعبیر خواب ابزار یراق

تعبیر خواب ابزار یراق

تعبیر خواب ابزار یراق

تعبیر خواب ابزار یراق در خواب ، نشانه کشیدن رنج و سختی برای انجام کاری است.دیدن ابزار شکسته و مستعمل در خواب ، علامت آن است که مرگ یا بیماری سخت یکی از دوستان ، آشنایان یا نزدیکان شما را تهدید می کند.

در کتاب سرزمین رویاها آمده:

تعبیر خواب ابزار بدین معناست که گر در خواب ببینید که تعداد زیادی ابزار در دست دارید نشانه این است که شما در کار هایتان پیشرفت می کنید و ثروتمند می شوید.

اگر در خواب ببینید که به شما ابراز کار اهدا میکنند و یا هدیه می دهند. نشانه این است که بعضی ها به خاطر شما کارهای بسیاری انجام خواهند داد

اگر در خواب ببینید که ابزار کار میخرید نشانه این است که تغییرات مهمی در زندگی در پیش دارید و شما در خود تحولاتی ایجاد می کنید.

اگر در خواب ببینید که ابزار کار می فروشیدنشانه این است که پول و دارایی به دستتان می آید و به رفاه می رسید‌.

اگر در خواب ببینید که ابزار کار مکانیکی داریدنشانه این است که یک هدیه دریافت می کنید.

اگر در خواب ببیید که ابزار نجاری دارید یا فردی آن را به شما می دهند نشانه آن است که یک زن به شما پیشنهادی میکند که این پیشنهاد ممکن است پیشنهاد ازدواج و یا پیشنهاد دوستی باشد.

اگر در خواب ببینید که دشمنان از ابزار استفاده می کنند نشانه این است که مشکلات و گرفتاری برایتان به وجود می آید.

از نظر آنلی بیتون :

دیدن وسایل و ابزار در خواب ، نشانه آن است که از مسئولیتی و بی اعتنایی دوستی نسبت به خود رنج خواهید بردو غصه می خورید و همین باعث ناراحتی و غصه خوردن شما شده است.

لیلا برایت میگوید:

دیدن بزاری مانند انبر آتش در خواب، به این معنا است که باید با اعتماد به نفس بیشترى به انجام کارها بپردازید و به خودتان اخترام بگرازید و ارزش قاعل شوید.


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.