تعبیر خواب انبه

تعبیر خواب انبه

تعبیر خواب انبه

تعبیر خواب انبه

تعبیر خواب انبه نشانه، اخبار خوب است.این خواب همچنین نشانه زندگی خوب و خوشحالی و همچنین نشانه میل جنسی است.خواب انبه همچنین نشانه ای از آغاز یک رابطه عاشقانه و آغاز یک رابطه دوستی است.این خواب برای افرادی که مجرد هستند نوید ازدواج و داشتن مرحله جدیدی و مهمی از زندگی است که اتفاقات خوبی برایتان می افتد.

تعبیر خواب انبه گرفتن یا انبه دادن:

انبه گرفتن این است که آن شخص ( شخصی که به شما انبه می دهد ) دوست دارد با شما رابطه دوستی برقرا کند و با شما هم صحبت شود.
تعبیر خواب انبه دادن به کسی این است که دوست دارید به آن شخص کمک کنید و یاری برسانید و علاوه بر آن با او رابطه دوستی برقرار کنید. این خواب نشانه ای از رضایت و شادی و خوشحالی برای کمک کردن و محبت کردن و عشق ورزیدن به دیگران است.

کارل یونگ میگوید:

اگر در خواب انبه دیدید و یا خود را در حال خوردن این میوه دیدید معنی خواب شما باروری است.

این باروری می تواند فکری باشد و به این معنی استکه اتفاقات جدیدی در زندگیتان می افتد که زندگیتان را تعقیر می دهد.

اگر در خواب دیدید که انبه سبز دارید و آن را با کسی تقسیم می کنید و به او هم تعارف می کنید معنی خواب شما این است که در زندگی واقعی رابطه و دوستی دقیق و محکمی با او خواهید داشت.

تعبیر خواب دیدن انبه سبز به شما می گوید که اشتیاق و ذوق دارید که فری را ملاقات کنید.

اگر در خواب دیدید که انبه سبز شما خوشمزه نیست معنی خواب شما این است که برای رسیدن به رشد و موفقیت و خواسته ها و آرزوهایتان راه طولانی و سختی را پیش رو دارید.


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.