اخراج شدن در خواب چه تعبیری دارد؟

اخراج شدن در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب اخراج شدن

تعبیر خواب اخراج شدن

تعبیر اخراج شدن در خواب یعنی دچار مصیبت و گرفتاری و مشکل و بلا می شوید و حوادث ناخوشایندی در زندگی اش اتقاق خواهد افتاد.یکی دیگر از تعابیری که سایر معبران در زمینه اخراج شدن از کار دیگران مطرح می کنند مربوط به افشای رازها و اسرار شخصی آنها می باشد.بدین معنی است که اسرار و رازهای کتمان شده و پنهان شده آنها برملا و آشکارخواهد شد و از این لحاظ فردی را که خواب مذکور را دیده است دچار اندوه و ناراحتی می کند.

تعبیر خواب اخراج شدن ابن سیرین

اگر در خواب ببینی از کاری برکنار و اخراج شده‌ای، تعبیرش این است که زن و یاهمسر و معشوقه خود را طلاق می‌دهی و از او جدا می شوی ، و یا اگر زن نداری، تعبیرش این است که ضرر و زیانی به تو وارد می‌شود و در اینجا از نظر ابن سیرین اخراج شدن از کار به معنای طلاق از همسرتان است.

لیلا برایت میگوید:

اگر در خواب دیدید که اخراج شده‌اید، نشانه‌ی آن است که به سعادت و خوشبختی می‌رسید و اتفاقات خوبی برایتان می افتد.
اگر خواب ببینید که از مقام و بزرگی خود اخراج شده‌اید،به این معنی است که به مقام و مرتبه بالاتری خواهید رسید.
اگر فردی در خواب ببیند که یکی از کارکنان خود یا فرد دیگری را از کار اخراج کرده است بدین معنی است که دیگر نمی تواند به اطرافیان و اعضای خانواده اش اعتماد کند و بدین ترتیب رشته های وفاداری و رازداری در بین آنها گسسته خواهد شد.

در سرزمین رویاها آمده:

اگر در خواب ببینید که شما را از کارتان اخراج و برکنارکرده اند نشانه آن است که در کارتان موفق می شوید و پیشرفت می کنید.

اگر در خواب ببینید که یک کارمند یا زیر دست را اخراج می کنید نشانه آن است که مشکلات و گرفتاری برایتان پیش می آید.

اگر در خواب ببینید که دیگران اخراج شده اند نشانه این است که یک راز فاش و برملا می شود.


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.