تعبیر خواب آروغ زدن

تعبیر خواب آروغ زدن

تعبیر خواب آروغ زدن

تعبیر خواب آروغ زدن

تعبیر خواب آروغ زدن بدین معناست که اگر بیند که درخواب آروغ برمی آورد، دلیل بود که سخنی بگوید که او را از آن حرمتی بود.

تعبیر خواب ابن سیرین در باره آروغ زدن

تعبیر خواب آروغ زدن بدین معناست که اگر دید که آروغ ترش و ناخوش برآورد، دلیل کند که سخنی و حرفی را می زند که از آن مضرت و خطر بیند.
اگر در خواب دید که آروغ همچون دود برآورد، دلیل کند که بی هنگام و بدون فکر سخنی میگوید،که از آن او را عیب گویند و ملامت و سرزنش کنند و سرانجام از گفتن آن حرف پشیمان می شود و دیگر راهی هم برای جبران ان پیدا نمی کند.

مطیعی تهرانی میگوید:

اگر در خواب بیننده ببیند که آروغ زد و دودی از گلویش بیرون آمد گویای آن است که در آینده بسیار نزدیک سخنان و حرف هایش موجب ملال و ملالت می‌شود و در نهایت به زیان و ضرر او تمام می‌شود و شایستگی سرزنش و شماتت می‌یابد.

مطیعی تهرانی میگوید:

تعبیر خواب آروغ زدن بدین معناست که اگر کسی ببیند که آروغ زد و به جای گاز و باد از گلویش غذا بیرون آمد و در دهانش جای گرفت به هیچ وجه سعد نیست و بهتر است بیننده چنین خوابی برای چند هفته از مسافرت و خارج شدن از شهر و دیار خویش خودداری کند چرا که این حالت در خواب نشان فرا رسیدن اجل است و همچنین بدین معناست که اتفاقات بسیار بد و خطرناکی برایش می افتد که حالش را بد می کند.البته باید توجه داشت که این حالت با استفراغ فرق دارد.
استفراغ در خواب همانطور که از نامش مستفاد می‌شود طلب فراغت کردن است و با باد گلو متفاوت است.

کارل یونگ میگوید:

اگر در خواب ببینید که آروغ می‌زنید نشانه هشداری از سمت ضمیر ناخودآگاه شماست که تغییراتی را پیش‌بینی می‌کند به این معنی که هرچه بزرگتر شوید تغییرات و تحولات بیشتری در میزان آگاهی شما ایجاد می‌شود.


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.