تعبیر خواب اسفناج

تعبیر خواب اسفناج

تعبیر خواب اسفناج

تعبیر خواب اسفناج

تعبیر خواب اسفناج یک نوع گیاه یک ساله با ساق و برگ لطیف است که می‌توان در آش از آن استفاده کرد.که دیدن اسفناج در خواب نشانه غم غصه و اندوه و ناراحتی می باشد اما دیدن اسفناج همیشه تعبیر بدی ندارد.

تعبیر خواب اسفناج از نظر ابن سیرین

اگر کسی در خواب ببیند که اسفناج را با ماست مخلوط کرده و می خورد، نشانه این است که دستگاه گوارش وی نیاز به درمان دارد.
خوردن اسفناج دلیل بر مضرت و کاهش مال و ثروت و دارایی است و اما اگر بیند به گوشت پخته بود و روغن و از او همی خورد،نشانه این است که به میزان آن که گوشت با اسفناج خورده سود و منفعت می یابد.

آنلی بیتون میگوید:

تعبیر خواب اسفناج بدین معناست که اگر ببینی سبزی اسفناج پاک میکنی نشانه ی آن است که تنگدست و فقیر می شوی و از خورد و خوراکت در روزهای آتی کم میشود و به دنبال آن ضعیفتر و لاغر تر می شوی.
اگر ببینی رنگ برگ اسفناج زرد و یا سفید است نشانه ی به وجود آمدن بیماری و غم گرفتاری است.
تعبیر خواب دیدن یک دسته یا یک سبد از آن را از دیگران هدیه میگری تعبیر قرابت و خوشبختی است.
اگر دیدی آن را با چاقو میبری و یا قطعه قطعه میکنی نشانه ی این است که زنت را طلاق می دهی دور ریختن برگ سبزی اسفناج در خواب دلالت بر بسته شدن کار و گرفتاری است.
تعبیر خواب دیدن اسفناج در خواب به تعبیر ضعیف شدن و لاغری و کم وزن شدن است

ابراهیم کرمانی میگوید:

تعبیر خواب دور ریختن سبزی اسفناج در خواب به تعبیر دردسرهای بزرگ است مانند یک بیماری جدی کادو دادن یا کادو گرفتنش نشانه ی سود و منفعت است و پختن و جوشاندن آن اسفناج در اب داغ نیز به معنای خوش شانسی غیر منتظره است ونشانه این است که اتفاقات خوبی برایتان می افتد.


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.