تعبیر خواب آتشفشان

تعبیر خواب آتشفشان

تعبیر خواب آتشفشان

تعبیر خواب آتشفشان

تعبیر خواب آتشفشان در خواب نماد قدرت، فوران احساس و عواطف، خشم و از دست دادن کنترل و گاهی اوقات نشانه شرایط بد است.
اگر از آن دست افرادی هستید که مدام خواب آتشفشان می بینید پس احساسات منفی زیادی دارید که همه را یکجا جمع کرده اید و احساس می کنید که دیگر قادر به کنترل آن نیستید.
تعبیر دیدن خواب آتشفشان هشداری است که به شما می گوید مشکلات و گرفتاری ها را نادیده نگیرید و به راحتی از کنار آن نگذرید.
دیدن آتشفشان این است که شما تحت فشار شدیدی قرار گرفته اید به حدی که بسیار عصبانی و ناراحت هستید و احساس میکنید باید خود را تخلیه کنید دیدن آتشفشان درخواب پیش بینی می کند.
در آینده تغییرات و تحولات بزرگ در زندگی تان اتفان می افتد.

آنلی بیتون میگوید:

تعبیر خواب دیدن آتشفشان فعال در خواب ، نشانه آن است که با کسانی مخالفت می کنید که شهرت و معروف بودن شما را به عنوان شهروندی درستکار و خوش برخورد و خوش رفتار ، زیر سؤال می برند .
دیدن یک آتشفشان فعال نشانه‌ی این ایت که شما نسبت به برخی نظر دوستان و آشنایان بی اعتنایی می کنید و اهمیت نمی دهید.
اگر در خواب ببینید که آتشفشان روی کوه به وجود آمده نشانه این است که باید بیشتر مراقب کارهای خود باشید.

کارل یونگ میگوید:

اگر در خواب دیدید از آتشفشانی فعال به جای گدازه آب بیرون می آمد تعبیرش این است که شما فرد بسیار آرام و مهربان و دوستداشتنی هستید و در بدترین شرایط سعی می کنید به اعصاب خود مسلط باشید.
این خواب نشانه این است که شما نمی خواهید برخی مطالب و رازهای دیگران را افشا کنید و یا آنها را آشکار کنید.

تعبیر خواب آتشفشان خاموش:

تعبیر خواب دیدن آتشفشان خاموش در خواب نشانه تجربیات و خاطرات تلخ و بد گذشته است که هنوز سرباز نکرده است.
دیدن خواب آتشفشان خاموش ممکن است نشانه تمام شدن مشکلات است و بدین معناست که زندگیتان آرام و راحت می شود.
دیدن آتشفشان خاموش در خواب نشانه صلح و دوستی و رسیدن به آرامش و آسایش و برطرف شدن سوء تفاهم است.


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.