تعبیر خواب اذان

تعبیر خواب اذان

تعبیر خواب اذان

تعبیر خواب اذان گفتن

تعبیر خواب اذان گفتن بسیار خواب خوبی است صدا بلند کردن و اذان گفتن در خواب های اگر ار جانب ما باشد بسیار خوب است مخصوصا اگر ببیند که با صدایی بسیار خوش اذان می گفت این بسیار نیکوست.

به طور کلی خواب اذان گفتن چون به شنیدن اسمای الهی مربوط است بسیار خوب است و می توان ان را خوابی مثبت برشمرد.

ابراهیم کرمانی میگوید:

اگر دید کودکی در خواب اذان می گفت، نشانه این است که به زودی باید با خانواده خود خداحافظی کند.

اگر در خواب دید که در گرمابه اذان می گفت، نشانه این است که در دنیا بد حال می شود

اگر در خواب ببینید که مردی در زندان اذان می گفت و اقامه کرد، نشانه این است که از زندان رهایی یابد و به راحتی به زندگی خود ادامه می دهد.

اگر دید کودکی در خواب اذان می گفت، نشانه این است که به زودی باید با خانواده خود خداحافظی کند.

اگر در خواب دید که در گرمابه اذان می گفت، نشانه این است که در دنیا بد حال می شود

اگر در خواب ببینید که مردی در زندان اذان می گفت و اقامه کرد، نشانه این است که از زندان رهایی یابد.

تعبیر خواب اذان از ابن سیرین

اگر در خواب ببینید که در خانه اذان میگفت، دلیل که مفلس و درویش گردد و گویند که فردی از خاندان شما نابود می شود ویا اتفاق بدی برایش می افتد.

اگر دید بانگ در چاه یا در سردابه می‌داد، دلیل که آن کس زندیق یا منافق است.

اگر در خواب دید که در کوچه اذان می گفت. دلیل بر ماسوی کند.

تعبیر خواب مردی که با زنش اذان می گوید این است که اجلش نزدیک است و به زودی می میرد.

اگر در خواب ببینید که اشتباه اذان می خوانید ، نشانه این است که ظلم و ستم بر مردم می کنید.

اگر در خواب ببینید که بچه ای اذان می گوید نشانه، جدایی و دوری از پدر و مادر و خانواده است.

اگر در خواب ببینید که در حمام اذان می گوید نشانه این است که ، حال شما در آخرت خراب می شود.

اگر در خواب ببینید که در بین لشگریان اذان می گویید ، نشانه خوبی ندارد و بد است.


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.